EK 2

İlan ve Reklam Verme Kuralları

1. İLAN VERME KURALLARI

1.1. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

1.2. İlan verilirken girilen adres bilgileri www.pulluk.com’ un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

1.3. Kullanıcılar tarafından satışa arz edilecek ürünleri PULLUK kategorize eder.

1.4. Satıcı tarafından www.pulluk.com internet sitesine ve/veya mobil uygulamasında satışa arz edeceği ürünün satışa uygun olup olmadığı PULLUK’ un takdirindedir. PULLUK satışa arz edilecek ürün/ürünlere sistem üzerinden onay vermediği takdirde söz konusu ürün/ürünler satışa arz edilemez.

1.5. Satıcı, satmak istediği ürüne/ürünlere PULLUK tarafından onay verildikten sonra satışa arz edeceği ürüne ait bilgileri site ve/veya mobil uygulamayı kullanarak girer. Satıcı, satışa arz edeceği ürün/ürünlere ait güncel ve doğru girmekle yükümlüdür. Güncel ve doğru bilgileri sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup, ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan “PULLUK” un sorumluluğunun bulunmadığını ve zararları aynen veya derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. Satıcı, satışa arz etmek istediği ürüne dair mutlaka ürün/ürünlerin isimlerini, niteliklerini, miktarını, görsellerini, fiyat bilgisini, ürün/ürünlerin bulunduğu yerin lokasyonunu, nerede üretildiğini ayrıca Satıcı olarak kendisine ait doğru ve güncel olan ad-soyad, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri vb. hususları www.pulluk.com internet sitesine ve/veya mobil uygulamaya girmek zorundadır.

1.7. www.pulluk.com’ da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

1.8. Satıcı tarafından www.pulluk.com internet adresine yüklenen fotoğraflar; ürünü siteye ve/veya mobil uygulamaya yükleyen Satıcı’ nın sorumluluğundadır. Fotoğraf ile ilgili diğer kullanıcılardan veya üçüncü şahıslardan herhangi bir telif iddiasında bulunulması durumunda ilanın süresiz olarak yayından kaldırılması ile ilgili PULLUK’ un hakları saklıdır. Bu vb. durumlarda “PULLUK” gerekli gördüğü takdirde telif iddiası bulunan ürünlere ait ilanları siteye ekleyen Üyelerin, üyeliklerini dondurabilir, askıya alabilir veyahut tamamen üyeliklerine son verebilir. Bu durumda oluşacak zararlardan “PULLUK” un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1.9. İlanın “PULLUK” tarafından onaylanmasından sonra; ilanı ekleyen Kullanıcı tarafından ilanda, ürünün fotoğrafında ve diğer tüm detaylarında değişiklik yapılamaz.

1.10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

1.11. www.pulluk.com’ da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle “PULLUK tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanyalara ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) kesinlikle iade edilmez.

1.12. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. “PULLUK” hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır

1.13. Alıcı, Satıcı ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; Satıcı’ nın satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için www.pulluk.com internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde mesajlaşmaya yönelik sistem mevcut olup; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Ve fakat taraflar bu görüşmelerin PULLUK devrede olmaksızın gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden PULLUK’ un kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.14. Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin teklif ve satış aşamasında ilanda belirtilen bilgiler kullanılmak sureti ile SMS, mailing vb. haberleşme çeşitlerinin yapılabileceği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu telefon, e-posta vb. bilgilerinin Üyelerce veyahut başkaca üçüncü şahıslar tarafından herkesin ulaşılabileceği alanlarında paylaşılması halinde Üyeler; Kullanıcıların, “Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin sebep olacağı zararlardan “PULLUK” un herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını; söz konusu kişisel bilgilerin paylaşılması sebebi ile doğmuş ya da doğacak zararlardan yalnızca kendilerinin sorumluluğu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.15. Alıcı ve Satıcı’ nın gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde ilanın altında veyahut aralarında geçen konuşmaların; hukuka, yasal mevzuat hükümlerine, genel ahlak kurallarına, iş bu Üyelik Sözleşmesindeki maddelere aykırı olması halinde veyahut görülecek lüzum üzerine , www.pulluk.com internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde bulunan “BİLDİR” butonundan PULLUK’ a bildirilebilir; söz konusu konuşmanın gerçekleşmiş olduğu kişi/kişiler Alıcı/ Satıcı tarafından engellenebilir.

1.16. PULLUK, bahse konu konuşmalar neticesinde gerekli gördüğü lüzum üzerine ilgili kişilerin yayınlarını ve/veya ilanlarını engelleyebilir. Bu durumda yayını ve/veya ilanı engellenen kişilerin itiraz hakkı bulunmamakta olup; taraflar bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan PULLUK’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.17. Alıcı, www.pulluk.com’ da Satıcı' lar tarafından satışa arz edilen Ürünler 'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, Ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili “PULLUK” un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.18. Alıcı tarafından, Satıcı’ nın internet sitesi ve/veya mobil uygulamaya eklemiş olduğu ilanların; yanlış, hatalı, hileli, dolandırıcılık amacı güttüğü vb. gibi hususlar olduğu takdirde; söz konusu ilanın altındaki butonda “ BİLDİR” butonuna tıklanmak sureti ile PULLUK’ a bildirim gerçekleştirilebilir. PULLUK bu vb. bildirimleri son derece önemsemekte olup; ilgili ilan/ilanları yayınlayan kişilerin yayınlamış oluğu ilan/ilanları süresiz olarak yayından kaldırabilir, bu kişilerin üyeliklerini askıya alabilir, dondurabilir veya iptal edebilir. Bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan PULLUK’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.YASAKLI ÜRÜNLER

2.1. “PULLUK” tarafından www.pulluk.com isimli internet sitesinde ve mobil uygulamasında verilen Hizmetler kapsamında, bazı Ürünler' in satışa arzı “PULLUK” tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürünün belirlenmesi PULLUK’ un takdirinde olmakla birlikte Mevzuattan ve/veya eBay Inc. Politikalarından kaynaklanan kurallar da satışa arzı yasaklanan ürün/ ürünleri belirlerken dikkate alınır.

2.2. Yasaklı Ürünler' in Satıcı tarafından www.pulluk.com internet sitesinde ve mobil uygulamasında herhangi bir şekilde satışa arz edilmesi ve bu durumun “PULLUK” tarafından tespit edilmesi halinde, “PULLUK”, ilgili Yasaklı Ürünlerin satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünleri satışa arz eden Satıcı' nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın fesih hakkını ayrıca iş bu Üyelik Sözleşmesi ve ekleri maddelerini ihlal etmiş olması sebebi ile doğmuş ya da doğabilecek zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutmaktadır.

2.3. “PULLUK” gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Alıcı’ nın, satışa arzı yasaklanan ürünlerin satışıyla bağlantılı olarak, ”PULLUK” un ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, “PULLUK” u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, PULLUK’ un , doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Satıcı, www.pulluk.com internet adresinde sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. www.pulluk.com’ da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Üyelerin, gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri www.pulluk.com’ da satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. “PULLUK” gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler' i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satma teşebbüsünde bulunan Üyelerin sergilediği Ürünler' i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

3.SON HÜKÜMLER

3.1. İş bu sözleşme eki ile düzenlenen madde hükümleri PULLUK tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir, kaldırılabilir. Değişen/kaldırılan hükümler www.pulluk.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

3.2. İş bu İlan Verme Kuralları ve Yasaklı Ürünler’in düzenlenmiş olduğu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan ekini taraflar okuduğunu, anladığını, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.