Üyelik Sözleşmesi

www.pulluk.com İnternet Sitesini ve mobil uygulamasını kullanımınız ve burada yaptığınız işlemler aşağıda belirtilen kurallara ve kullanım koşullarına bağlıdır. Üye olduğunuz ve “PULLUK” tarafından sunulan hizmetlere yönelik işlem yapmaya başladığınız andan itibaren iş bu sözleşmeye konu kuralları ve koşulları okuduğunuzu, anladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Lütfen “PULLUK” İnternet Sitesini kullanmadan önce aşağıdaki kural ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

1-TARAFLAR

İş bu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerinden oluşan;

a) PULLUK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ; (bundan böyle ÜYELİK SÖZLEŞMESİ olarak anılacaktır.)

b) www.pulluk.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ULUS MAH. 7538/1 SK. NO:5 MENEMEN/İZMİR adresinde mukim PULLUK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle PULLUK olarak anılacaktır) ile;

c) www.pulluk.com internet sitesine üye olan (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

2- TANIMLAR

PULLUK: www.pulluk.com isimli “PULLUK” un Hizmetler’ini sunmuş olduğu internet sitesidir.

KULLANICI: “PULLUK” a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

ÜYE: “PULLUK” a üye olan ve “PULLUK” dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan Kullanıcı’ yı ifade eder.

ALICI: Üyelik Sözleşmesi kapsamında “PULLUK” a üye olan ve Satıcı tarafından “PULLUK” üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürünleri satın alan gerçek/tüzel kişiyi ifade eder.

SATICI: Üyelik sözleşmesi kapsamında “PULLUK” a üye olan ve “PULLUK” üzerinden vermiş olduğu ilanlar ile üretmiş olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek/tüzel kişiyi ifade eder.

ÜYELİK: “ALICI ” veyahut “SATICI” olmak isteyen Kullanıcının “PULLUK” da ki ÜYELİK FORMUNU doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “PULLUK” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür.

"PULLUK” Üyelik Hesabı": Üye’ nin, www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulama içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanması için gerçekleştirdiği, Üyelik’ le ilgili konularda "PULLUK" a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili alım satım işlemlerini, verilen ya da alınan teklifleri, analiz raporlarını görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden eriştiği "Üye" ye özel sayfalar bütününü ifade eder.

“PULLUK” Hizmetleri: "PULLUK" içerisinde Üye’ nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “PULLUK” tarafından sunulan uygulamalardır. "PULLUK", www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye" nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “PULLUK” un internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden "Üye" ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “PULLUK” da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

ÜRÜN: PULLUK’ un sitesinde vermiş olduğu Hizmet’ e istinaden Satıcılar tarafından www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satışa arz edilen şeyler bütününü ifade eder.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek/tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İş bu “Üyelik Sözleşmesi” nin konusu “PULLUK” da sunulan Hizmetlerin kullanılması sureti ve yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “PULLUK” un internet sitesi ve mobil uygulaması içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler” e ilişkin “PULLUK” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", iş bu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "PULLUK" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “PULLUK” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.GENEL HÜKÜMLER

4.1.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken yasalara göre güncel ve doğru bilgileri sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup, ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan “PULLUK” un sorumluluğunun bulunmadığını ve zararları aynen veya derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Üye' nin Hesabım Sayfası' na erişmek ve www.pulluk.com internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye' nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site veyahut mobil uygulama üzerinden gerçekleştirdiği iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yönünde herhangi bir itiraz ve def’i ileri süremeyeceğini; bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını ayrıca ortaya çıkabilecek zararlardan “PULLUK” un herhangi hukuki veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.3. “Üye” , www.pulluk.com internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanırken iş bu sözleşme hükümlerine, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğmuş ya da doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine ait olup “PULLUK” un herhangi hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.1.4. “Üye” www.pulluk.com internet sitesini ve mobil uygulamasını, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının haklarını ihlal etmek sureti ile kullanamaz; ayrıca “Üye” başkalarının “PULLUK” un sunmuş olduğu hizmetleri kullanmasını önleyici, zorlaştırıcı ( virüs, spam, vb.) faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

4.1.5. PULLUK’ da “Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve görüşler tamamen “Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve her üye kendi görüşü ile bağlıdır. Bu görüş ve düşüncelerin “PULLUK” ile hiçbir alakası yoktur. “Üyelerin paylaşacağı yorumlar ve görüşler nedeni ile Üyelerin Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan; Üçüncü kişilerin paylaşacağı yorum ve görüşler nedeni ile de Üyelerin ve Kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı “PULLUK” un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.1.6. İş bu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden “Üye” iş bu ihlal nedeni ile cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup; olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde “PULLUK” un “Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.2. “PULLUK” un HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1. PULLUK, Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleşecek herhangi bir satış sözleşmesinin tarafı olmayıp; yapmış olduğu hizmet: Satıcı/üretici’ yi ve potansiyel Alıcı’ ları bir araya getirmek olup; taraflar aralarında doğabilecek uyuşmazlıklarda PULLUK’ un kati surette taraf olmadığını, hukuki ve/veya cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2.2. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “ALICI” veyahut “SATICI” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “PULLUK” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “PULLUK” gerekli görmesi halinde Üyenin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir. “Üye” iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda “PULLUK” un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.3. “PULLUK” iş bu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumu ile ilgili “PULLUK” da belirtilen açıklamalar ve iş bu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, iş bu Üyelik Sözleşmesi uyarınca söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu madde içerisinde ki teknolojik alt yapı sunma hizmeti sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte; “PULLUK” herhangi bir bildirim yapmadan, her zaman iş bu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen teknolojik altyapısını ve hizmetlerini kesebilir veyahut sona erdirebilir.

4.2.4. "PULLUK”, www.pulluk.com internet sitesinin veyahut mobil uygulamasının işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "PULLUK" bu mesajı veya yorumu giren Alıcı ya da Satıcının üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

4.2.5. "PULLUK", ilan sayfaları da dahil olmak üzere www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulamasında reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

4.2.6. “PULLUK”, Üyelik Sözleşmesi’ nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmadan her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir, iptal edebilir. Haber ve/veya bildirimde bulunabilir. Değiştirilen, güncellenen veya iptal edilen her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından yürürlüğe girmekte ve hüküm ifade etmektedir. Taraflar bakımından bu hususta bir itirazın var olması halinde PULLUK’ un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı iş bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile kabul, beyan ve taahhüt olunur.

4.2.7. PULLUK” tarafından www.pulluk.com internet sitesinin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Satıcı’ nın sunulan hizmet ile alakalı olarak “PULLUK” un internet adresine veya mobil uygulamasına İlan koyulduğu andan itibaren siteye erişmek için kullanılan “Alıcı” ve Satıcı’ ların İnternet Sağlayıcılarının adı ve IP ( Internet Portal) adresleri, siteye erişilen tarih ve saatler, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine uygun şekilde işlenebilir, toplanabilir, depolanabilir ve paylaşılabilir.

4.2.8. “PULLUK", www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri site ve mobil uygulama kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "PULLUK", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, "PULLUK" un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "PULLUK" yapabilir. "PULLUK” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.2.9. “PULLUK” , www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yalnızca Hizmet satmakta olup; “PULLUK” un, “SATICI” ve “ALICI” arasında gerçekleşecek satıştan ve yapılacak olan ticaret neticesinde satışı yapılan ürün/ürünlerin kalitesinden, bozulmasından, çürümesinden vb. hallerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.10. "PULLUK" un, "PULLUK" çalışanlarının, yetkililerinin ve yöneticilerinin, www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması dahilinde ki Üyeler ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamakta olup tüm sorumluluk ilan ve içerikleri siteye veya mobil uygulamaya ekleyen taraflara aittir. Bu sebep ile PULLUK’ un herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.11. Üyeler, ve Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından www.pulluk.com internet sitesinde veya mobil uygulamasında sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “PULLUK” un, “PULLUK” çalışanlarının, yetkililerinin veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “PULLUK”, Üyeler ve Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.2.12. PULLUK” , www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yalnızca Hizmet satmakta olup, ilanı yapılmış olan ürünün iadesi hususunda “PULLUK” un sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.13. Üyeler, Kullanıcılar ve üçüncü kişilerde dahil olmak üzere www.pulluk.com internet sitesine veya mobil uygulamasında başkasının adına üyelik açılması durumunda “PULLUK” çalışanlarının, yetkililerinin ve yöneticilerin bu durumu araştırma yükümlülüğü olmayıp doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen söz konusu hesap/hesapları açan Kullanıcılara aittir, “PULLUK” un herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.14. “PULLUK” tarafından “Üyelerin www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapmış oldukları mesajlaşmalar, ilanlar ve teklifler üzerine yapılan yorumlarda “Üyeler arasında hukuki bir problem yaşanması durumunda mesajlar “PULLUK” tarafından Üyeler, Kullanıcılar ve üçüncü kişiler dahil olmak üzere herkese aleni hale getirilecektir. üyeler ve “Kullanıcılar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklardan ve bu uyuşmazlıklar neticesinde doğmuş ya da doğacak zararlardan “PULLUK” un hukuki ve cezai anlamda sorumluluğu bulunmamakta olup Üyeler ve Kullanıcıların, “PULLUK” dan ortaya çıkan zararların tazminini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

4.2.15. “PULLUK”, www.pulluk.com internet sitesinin ve mobil uygulamasının virüs veya benzeri amaçlı yazılımlardan korunması için gerekli tüm tedbirleri almış olup; sorunsuz bir şekilde güvenliğin sağlanabilmesi adına Üyelerin de kendi virüs koruma programını tedarik etmesi gerekmekte aksi takdirde “Üye”, www.pulluk.com internet sitesine girmesi ile, kendi işletim sistemi ve yazılımında ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı her türlü hata ve zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2.16. “PULLUK” “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsamın dışında Alıcı ve/veya Satıcı’ ya ait, ad-soyad, ticari unvan, meslek bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, adres işletme vb. bilgiler; yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde açık rıza ve ek onayları da alınarak sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler vb. yöntemler ile; tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistiki analizler yapmak, internet üzerindeki portallarda paylaşmak, veri tabanı oluşturmak veyahut SATICI ile iletişime geçerek süreci geliştirebilme amacıyla araştırmalar yapmak için işlenebilir, toplanabilir, depolanabilir, kullanabilir veya paylaşılabilir.

4.3. ALICI ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.3.1. Alıcı, Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması veya Satıcı' nın belirlediği ilan ve teklif modelleri ile yapılan satışlarda ise Ürün'e teklif vermesiyle; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

4.3.2. Alıcı, Satıcı ve “PULLUK” tarafından iş bu sözleşme hükümleri ile belirlenen satın alma kurallarına uygun davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.3.3. Satıcı tarafından www.pulluk.com internet sitesine ve/veya mobil uygulamasına koyulan ürünlere ait fiyatlar Satıcı’ nın tasarrufunda olup tamamen kendi ürünlerine biçtiği değerler olmakla; söz konusu fiyatların piyasa fiyatlarını yansıtmadığı ayrıca fiyatların ucuz olmasının manipülasyon anlamına gelmediği; bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek herhangi bir zarardan PULLUK’ un sorumluluğunun olmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3.4. Alıcı, Satıcı ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; Satıcı’ nın satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için www.pulluk.com internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde mesajlaşmaya yönelik sistem mevcut olup; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Ve fakat taraflar bu görüşmelerin PULLUK devrede olmaksızın gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden PULLUK’ un kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3.5. Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin teklif ve satış aşamasında SMS, mailing vb. haberleşme çeşitlerinin yapılabileceği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu telefon, e-posta vb. bilgilerinin Üyelerce veyahut başkaca üçüncü şahıslar tarafından herkesin ulaşılabileceği alanlarında paylaşılması halinde Üyeler; Kullanıcıların, “Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin sebep olacağı zararlardan “PULLUK” un herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını; söz konusu kişisel bilgilerin paylaşılması sebebi ile doğmuş ya da doğacak zararlardan yalnızca kendilerinin sorumluluğu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3.6. Alıcı tarafından, Satıcı veyahut üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği görüşmeler neticesinde ilanın altında veyahut aralarında geçen konuşmaların; hukuka, yasal mevzuat hükümlerine, genel ahlak kurallarına, iş bu Üyelik Sözleşmesindeki maddelere aykırı olması halinde veyahut görülecek lüzum üzerine , www.pulluk.com internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde bulunan “BİLDİR” butonundan PULLUK’ a bildirilebilir; söz konusu konuşmanın gerçekleşmiş olduğu kişi/kişiler Alıcı tarafından engellenebilir.

4.3.7. PULLUK, bahse konu konuşmalar neticesinde gerekli gördüğü lüzum üzerine ilgili kişilerin yayınlarını ve/veya ilanlarını engelleyebilir. Bu durumda yayını ve/veya ilanı engellenen kişilerin itiraz hakkı bulunmamakta olup; taraflar bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan PULLUK’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3.8. Alıcı, www.pulluk.com’ da Satıcı' lar tarafından satışa arz edilen Ürünler 'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, Ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili “PULLUK” un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.9. Alıcı tarafından, Satıcı’ nın internet sitesi ve/veya mobil uygulamaya eklemiş olduğu ilanların; yanlış, hatalı, hileli, dolandırıcılık amacı güttüğü vb. gibi hususlar olduğu takdirde; söz konusu ilanın altındaki butonda “ BİLDİR” butonuna tıklanmak sureti ile PULLUK’ a bildirim gerçekleştirilebilir. PULLUK bu vb. bildirimleri son derece önemsemekte olup; ilgili ilan/ilanları yayınlayan kişilerin yayınlamış oluğu ilan/ilanları süresiz olarak yayından kaldırabilir, bu kişilerin üyeliklerini askıya alabilir, dondurabilir veya iptal edebilir. Bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan PULLUK’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.10. Alıcı, www.pulluk.com isimli internet sitesinde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde PULLUK’ un söz konusu sözleşme ve ekleri ile kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.11. Alıcı, herhangi bir uyuşmazlıkta PULLUK’ un taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili “PULLUK” un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.12. Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan PULLUK’ un, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; PULLUK’ un, Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.13. Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranmış olması halinde “PULLUK” un herhangi bir zarara uğraması durumunda, PULLUK’ un iş bu doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. SATICI ÜYE’ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.4.1. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.4.2. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışının, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya “PULLUK’ un sunduğu hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.4.3. Satıcı site üzerinden Ürünü satışa arz etmeye, Ürünlere teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin “PULLUK” tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.4. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "PULLUK" un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

4.4.5. Satıcı, www.pulluk.com adresinde satışa arz edeceği bir Ürünü önceden açıkladığı sabit bir fiyatla veya Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir.

4.4.6. Satıcı, www.pulluk.com adresinde satışa arz ettiği Ürünler' in Yasaklı Ürünler' den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde “PULLUK” ta satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.4.7. Satıcı, Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, www.pulluk.com’ da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu; aksi bir durumun oluşması halinde “PULLUK” un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.8. Alıcı, Satıcı ile aralarında gerçekleşecek olan satış sürecinde; Satıcı’ nın satışı yapılacak ilan üzerinde yer alan iletişim bilgilerinden yararlanmak sureti ile doğrudan iletişime geçebilir. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşecek teklif vb. aşamalar için www.pulluk.com internet sitesi veyahut mobil uygulama üzerinde mesajlaşmaya yönelik sistem mevcut olup; taraflar söz konusu mesajlaşma sisteminden de faydalanabilirler. Ve fakat taraflar bu görüşmelerin PULLUK devrede olmaksızın gerçekleştiğini ve söz konusu görüşmelerden PULLUK’ un kati surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.4.9. Satıcı ve Alıcı arasında gerçekleşmekte olan alım- satım sürecinin teklif ve satış aşamasında SMS, mailing vb. haberleşme çeşitlerinin yapılabileceği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu telefon, e-posta vb. bilgilerinin Üyelerce veyahut başkaca üçüncü şahıslar tarafından herkesin ulaşılabileceği alanlarında paylaşılması halinde Üyeler; Kullanıcıların, “Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin sebep olacağı zararlardan “PULLUK” un herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını; söz konusu kişisel bilgilerin paylaşılması sebebi ile doğmuş ya da doğacak zararlardan yalnızca kendilerinin sorumluluğu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.4.10. Satıcı tarafından, Alıcı veyahut üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği görüşmeler neticesinde aralarında geçen konuşmaların; hukuka, yasal mevzuat hükümlerine, genel ahlak kurallarına, iş bu Üyelik Sözleşmesindeki maddelere aykırı olması halinde veyahut görülecek lüzum üzerine www.pulluk.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinde bulunan “BİLDİR” butonundan PULLUK’ a bildirilebilir; söz konusu konuşmanın gerçekleşmiş olduğu kişi/kişiler Satıcı tarafından engellenebilir.

4.4.11. PULLUK, bahse konu konuşmalar neticesinde gerekli gördüğü lüzum üzerine ilgili kişilerin yayınlarını ve/veya ilanlarını engelleyebilir. Bu durumda yayını ve/veya ilanı engellenen kişilerin itiraz hakkı bulunmamakta olup; taraflar bu sebeple doğmuş ya da doğabilecek zararlardan PULLUK’ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.4.12. Cayma hakkının, 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” uyarınca yalnızca “Satıcı ve Alıcı” arasında gerçekleşeceği taraflarca iş bu üyelik sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Taraflarca aksinin iddia edilemeyeceği de iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt altına alınmıştır.

4.4.13. Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı' ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. “PULLUK” aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve sair taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

4.4.14. Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü “PULLUK” un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; www.pulluk.com’ da satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.15. Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğu hususunda bütün sorumluluğun kendisine ait olduğun, “PULLUK” un kendisi tarafından internet sitesine ve mobil uygulamadaki portal üzerinden yayınlamış olduğu ilanlarda göstermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.16. “PULLUK” tarafından Satıcı' nın Ürün'ü/ürünler 'i yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, “PULLUK”, bu Ürün'ü/Ürünler' e ait ilanları siteden süresiz olarak kaldırma hakkına sahiptir. “PULLUK” un söz konusu Ürün'ü/Ürünler' e ait ilanları siteden süresiz olarak kaldırması nedeniyle Satıcı' nın bir zararı meydana gelirse; Satıcı’ nın, iş bu zararları “PULLUK” dan tazmin etmek gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

4.4.17. Satıcı’ nın, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere aykırı davranmış olması halinde “PULLUK” un herhangi bir zarara uğraması durumunda, zararı aynen veya defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.18. Satıcı, “PULLUK” un, www.pulluk.com internet adresinde sattığı Ürünlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik ve KVKK gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.19. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.20. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten “PULLUK” un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. www.pulluk.com İnternet Sitesine ve mobil uygulamasına ait her türlü mülkiyet ve kullanım hakkı PULLUK’ aittir. PULLUK, Genel Kurallar ve Gizlilik Kuralları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, PULLUK’ un İnternet Sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan her türlü bilgi ve/veya içeriği önceden haber vermeden ve yayım itibarıyla derhal geçerli olacak şekilde her zaman değiştirebilir.

5.2. www.pulluk.com İnternet Sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan bilgiler ve her türlü fikri mülkiyet hakkı, bu kapsamda kabul edilsin veya edilmesin görsel ve işitsel içerik ve bunların sunumu ile sayfa düzeni( metin, tasarım, imge, kodlar vb.) , “PULLUK” a erişim sağlayan alan adları ve www.pulluk.com İnternet Sitesi ve mobil uygulamasına ilişkin veri tabanları ile yazılım kodları PULLUK ’un mülkiyetindedir ve PULLUK tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kullanım hakkı kapsamında kullanılmaktadır. Hukuken korunan hâller dışında söz konusu bilgi, içerik, tasarım ve verilerin PULLUK’ un yazılı veya farklı bir şekilde herhangi bir ön onayı olmadan aynen veya değiştirilerek kopyalanması, çoğaltılması, sergilenmesi, dağıtılması, türevlerinin oluşturulması tamamen yasaktır.

5.3. Aynen veya değiştirilerek “PULLUK’ un mülkiyetinde olan tüm telif hakkına tabi çalışmaların “Üyeler, Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından kopyalanması, çoğaltılması, sergilenmesi, türevlerinin oluşturulması ve dağıtılması halinde PULLUK, iş bu durumu yargıya intikal ettirme hakkını saklı tutmakta olup PULLUK’ un veyahut üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı hükmedilecek tazminat miktarını, yargılama giderlerini, avukatlık ücretleri dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile tüm yükümlülükleri, iş bu Üyelik Sözleşmesinde belirtilmiş olan telif haklarını ihlal eden kişilere yükler, “PULLUK” un mülkiyeti dahilinde olan ve bu hakları ihlal eden kişiler zararlardan dolayı ortaya çıkacak tüm masrafları karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. MÜCBİR SEBEP

6.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde PULLUK’ un herhangi bir hukuki veyahut cezai sorumluluğu olmamakta ayrıca tazminat yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

6.2. "Mücbir sebep", tarafların kontrolleri dışında gelişen ve PULLUK’ un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak tanımlanmakta olup, sayılna hususlar ile sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

7.1. İş bu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı’ nın www.pulluk.com internet sitesine üye olduğu süre zarfında yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir.

7.2. PULLUK, Üyeler’ in iş bu Üyelik Sözleşmesi’ni ve/veya internet sitesi veya mobil uygulama içerisinde yer alan üyelik, kullanım kurallarını ve koşullarını ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde Üyelik Sözleşmesi’ ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7.3. İş bu fesih sebebi ile; Üyelik Sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan Üyeler, ortaya çıkacak zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.4. Fesih sebebi sayılan haller;

-“PULLUK” tarafından Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Satıcı tarafından www.pulluk.com internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında satışa arz edilmesi,

- Üyeler’ in virüs, spam, Truva atı vb. gibi yöntemler ile www.pulluk.com internet sitesinin ve/veya mobil uygulamasının işleyişini engelleyici fiil ve davranışlarda bulunması,

-Üyeler’ in kendi ad ve hesaplarına oluşturulmuş profillerini başkalarına devretmesi veyahut başkalarının kullanabileceği şekilde aleni hale getirmesi vb. durumlarda; ayrıca iş bu sözleşmeden ve yürürlükte bulunan mevzuata herhangi bir aykırılık halinde PULLUK tarafından gerekli görülen tüm hallerde; söz konusu üyelerin sözleşmeleri feshedilecek olup; sözleşmesi feshedilen üyeler doğmuş ya da doğabilecek tüm zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

8.1. İş bu Üyelik Sözleşmesi’ nin uygulanmasında, karşılaştırılmasında, ve hüküm doğurması dahil olmak üzere her türlü hukuki uyuşmazlığa ve sürece TÜRK HUKUKU uygulanacaktır.

8.2. İş bu Üyelik Sözleşme sebebi ile ortaya çıkan veyahut çıkabilecek uyuşmazlık durumunda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK VE KABUL

9.1. “Üyeler”, İş bu Üyelik Sözleşmesi ve ayrılmaz birer parçası olan eklerini elektronik ortamda onay vermek sureti ile akdetmiş bulunmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’ nin herhangi bir hükmünün geçersizliği veyahut yasal mevzuat hükümlerine aykırı olması sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılmamaktadır.

9.2. İşbu "Üyelik Sözleşmesi, PULLUK tarafından www.pulluk.com internet sitesi ve obil uygulamasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üyeler, tüm bu sözleşme kapsamında düzenlenen kuralları ve koşulları okuduklarını, anladıklarını, onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. SÖZLEŞME EKLERİ

EK 1: GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

EK 2: İLAN VERME KURALLARI VE YASAKLI ÜRÜNLER

EK 3: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

EK 4: ÇEREZ POLİTİKASI