EK 1

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

1. GİZLİLİK POLİTİKASI

1.1. “PULLUK”, Üyenin www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sunulan Hizmetler'den yararlanabilmesi için kendisine sunmuş olduğu kişisel verilerin; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, www.pulluk.com internet sitesinin ve mobil uygulamasının işletilmesi için gereken işlemlerin yürütülmesi, Üye veya Kullanıcı’ ya çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ ye özel ilan, reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar, analiz raporları yapılması ve veri tabanı hazırlanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

1.2. “PULLUK” KVKK kapsamında Üye' nin sunmuş olduğu kişisel verileri www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması içerisinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez Politikasına uygun olarak toplamakta, işlemekte, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işlemektedir.

1.3. “PULLUK”, www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulamasındaki Üyeler’ le ilgili kişisel bilgileri, iş bu “Üyelik Sözleşmesi” ve Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “PULLUK” "Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’ nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

1.4. “PULLUK” tarafından Üyelerin www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapmış oldukları mesajlaşmalar, ilanlar ve teklifler üzerine yapılan yorumlarda Üyeler arasında hukuki bir problem yaşanması durumunda mesajlar “PULLUK” tarafından “Üyeler , Kullanıcılar ve üçüncü kişiler dahil olmak üzere herkese aleni hale getirilecektir. Üyeler ve “Kullanıcılar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklardan ve bu uyuşmazlıklar neticesinde doğmuş ya da doğacak zararlardan “PULLUK” un hukuki ve cezai anlamda sorumluluğu bulunmamakta olup Üyeler ve Kullanıcıların “PULLUK” dan ortaya çıkan zararların tazminini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

1.5. “PULLUK”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi vb. bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve üyelerin ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle gerektiğinde “Üye” ile temas kurabilmek, internet üzerindeki portallarda paylaşabilmek, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak, veri tabanı oluşturmak amacıyla işlenebilir, toplanabilir, kullanabilir, depolanabilir veyahut paylaşılabilir.

1.6. "Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek kendisi tarafından www.pulluk.com’ a ve mobil uygulamaya girilen verileri; “PULLUK” tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında; www.pulluk.com internet sitesinde ve mobil uygulaması üzerinde yer alan hizmetlerin ve içeriklerin “Üye” ye ulaştırılması, internet sitesinde ve mobil uygulama üzerinde yer alan fonksiyonların kullandırılması ve iş bu Gizlilik Politikasının 1.5. maddesinde yer alan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte ve korunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki Aydınlatma Metni incelenmelidir.

1.7. “PULLUK” Kişisel Verilerin Korunması Politikasında ve diğer kişisel veriler ile ilgili sözleşme maddeleri, prosedürleri, kullanım koşulları ve politikalarında mevzuatın öngördüğü koşullar çerçevesince dilediğinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler “PULLUK” da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili “PULLUK” un doğmuş ya da doğabilecek herhangi bir zarardan sorumluluğu bulunmamakta olup “Üye” nin doğmuş ya da doğabilecek zararlar sebebi ile tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

1.8. "Üye”, “PULLUK” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri kullanan veya açığa çıkaran “Üyenin veya "PULLUK” un paylaştığı bilgileri yasanın öngördüğü koşul ve şekil şartlarına bağlı kalmak ve iş bu sözleşmenin amaç ve kapsamına uygun olmak sureti ile amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Üyelere veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin işlenmesinden, aktarılmasından, korunmasından ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanundan kaynaklanan tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğunu, ”PULLUK” un, www.pulluk.com internet sitesi ve uygulamasının kullanılması için toplamış olduğu hiçbir kişisel verinin “ÜYE ya da Kullanıcı” tarafından açığa çıkarılması halinde Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9. Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle kişisel verilerini, özel nitelikli kişisel verilerini “PULLUK” un www.pulluk.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden paylaşıp aleni hale getirdiği takdirde, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde Üyeler “Kullanıcılar ve üçüncü kişiler dahil olmak üzere alenileştirme amacına bağlı olarak “PULLUK” tarafından kullanılabileceğini, işlenebileceğini, aktarılabileceğini, bildiğini; iş bu kullandırma, işleme ve aktarma işlemlerinin de hukuka herhangi bir şekilde aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini, çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta “PULLUK” un sorumluluğu doğmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10. “Üyenin, “PULLUK” dahilinde “Üye” ve üçüncü kişilere ait kişisel ve her türlü özel kişisel veri niteliğindeki bilgileri “PULLUK” a ait internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinde mesajlarda, yorumlarda veya herkesin görebilecek durumda olduğu alanlarda paylaşması, ifşa etmesi durumunda tüm sorumluluktan ve doğmuş ya da doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu, “PULLUK” un herhangi bir sorumluluğu, doğmuş ya da doğabilecek herhangi bir zararı olmadığını, çıkabilecek zararlar için “PULLUK” tan tazminat talep etme hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.11. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “PULLUK” un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder ayrıca “PULLUK” un herhangi bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.12. Üye’ nin, Yabancı Ülke gerçek/tüzel kişisi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk İç Hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’ nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

2.1. İş bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninin (Bilgilendirme) amacı, PULLUK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (PULLUK) tarafından yönetilmekte olan www.pulluk.com adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca “Kullanıcılar” ve Üyelerin “PULLUK” un kullanımı ile ilgili olarak “PULLUK” tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin www.pulluk.com internet sitesine girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları bilgilendirmektir.

2.2. Satıcılar ile alıcılar, “PULLUK” un sunduğu güvenli ortam üzerinden buluşarak alışverişlerini yapmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler “PULLUK” Hizmetlerinin kullanılabilmesi için işlenmektedir.

2.3. “PULLUK”, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

2.4.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Depolanması

2.4.1. “PULLUK” tarafından elde edilen kişisel veriler, iş bu Bilgilendirmedeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

2.4.2. İş bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Üyelere, Kullanıcılara ait ;

-Kimlik Bilgileri
-İletişim Bilgileri
-Kullanıcı Bilgileri
-Kullanıcı İşlem Bilgileri
-İşlem Güvenliği Bilgileri
-Pazarlama Bilgileri
-Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri vb. hususlar Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun veri sorumlusu olarak PULLUK’ a yüklemiş olduğu yükümlülükler neticesinde işlenmekte, depolanmakta, paylaşılmakta ve en yüksek güvenlik tedbirleri alınmak sureti ile korunmaktadır.

2.4.3. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel veriler, burada yer alan hükümlere ve yasal mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenebilir, toplanabilir, depolanabilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir.

2.5.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İş bu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda “Üye’ ye, Kullanıcılar’ a ait kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda belirtilen amaçlar bakımından işlenecektir:

1.Ad ve İletişim ile ilgili Kişisel Veriler: İletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, şikayet yönetimi, , pazarlama, reklam, araştırma, etkinlik bilgilendirmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, pazarlama, satış, reklam, veri tabanı oluşturulması, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

2.Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

3.İçerik : Denetim, kontrol, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, Müşteri Profil Analizi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme; hukuki ve ticari risk analizleri yapma, , ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen belgeleri kullanıcının alıp alamayacağına yönelik yapılan testleri sonuçlandırma, Veri tabanı oluşturma, mali işleri yürütme, yasal yükümlülükleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2.6.Kişisel Verileri Saklama Süresi

2.6.1. “PULLUK”, elde ettiği kişisel verileri, “Üyeler” in sunulmuş olan Hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen süreler kadar muhafaza edecektir.

2.6.2. Buna ek olarak, “PULLUK” Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

2.7.İşlenen Kişisel Verilerin ilgili Kişi/Kurumlara Aktarımı

2.7.1. “PULLUK” Üye’ ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Üyelerin kendilerinin girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek , Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmetleri geliştirmek, Hizmetler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, Hizmetler’i ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşmaktadır.

2.7.2. Cihazlara yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler, üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirmede belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

2.7.3. PULLUK” kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

2.8.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

“PULLUK” daha etkin bir şekilde çalışmak ve en iyi deneyimi sunmak için kişisel verileri toplamaktadır. “PULLUK” kişisel verileri, doğrudan “Üye” den (veri sahibi), “Üye” adına hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişiler tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

2.8.1. “PULLUK” a Üye Olurken Sağlanan Veriler:

Hizmet’ in ifası için ve kullanımı öncesinde veya sırasında, PULLUK’ a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından PULLUK’ a pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

2.8.2. “PULLUK” Kullanılırken Elde Edilen Veriler:

“PULLUK” un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan “Üye’ lerin kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

“PULLUK” çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi kullanım verilerini toplamaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
  • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler),
  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması),
  • Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması (PULLUK’ un Hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplaması),
  • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
  • Açık rızanızın bulunması

şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler,6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2.9.Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları

· Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması

· Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

· “PULLUK” un ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere söz konusu hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

2.10.Kişisel Veri Sahibi’ nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

2.10.1. Kişisel veri sahiplerinin söz konusu kanuna ilişkin taleplerini aşağıda düzenlenen yöntemlerle “PULLUK” a iletmesi durumunda “PULLUK” talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır

2.10.2. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

2.10.3. Yukarıda belirtilen hakların, kullanması ile ilgili talepler, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla PULLUK’ un ULUS MAH. 7538/1 SK. NO:5 MENEMEN/İZMİR/TÜRKİYE adresine kimliğin tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletilebilir.

“PULLUK” un cevap vermeden önce talepte bulunanın kimliğini doğrulama hakkı saklıdır.

Başvuruda;

a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e. Talep konusu,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

2.10.4. “PULLUK” iş bu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman www.pulluk.com internet sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Taraflar, “PULLUK” un yaptığı güncelleme ve değişikliklerin www.pulluk.com isimli internet sitesinde ve mobil uygulamasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacağını kabuli beyan ve taahhüt ederler.